اواپراتور های نفراست

دسته بندی محصولات
موجودیت کالا
موجود در انبار
قیمت
فیلتر قیمت - slider
4,100,000تومان4,100,000تومان
دسته بندی محصولات
موجودیت کالا
موجود در انبار
قیمت
- slider
0100
ردیف محصولات عمق عرض طول قیمت
1 اواپراتور ایران پویا 30 22 5*51 5.145/000
2 اواپراتور آزمایش 8 5*29 16 5*45 000/672/4
3 اواپراتور آزمایش 10 5*29 5*24 47 000/145/5
4 اواپراتور آزمایش 12 5*29 5*32 46 000/250/5
5 اواپراتور پارس 12 35 23 46 000/407/5
6 اواپراتور ارج 5 27 11 5*40 000/095/4
7 اواپراتور ارج 7 25 20 43 000/672/4
8 اواپراتور ارج 10 30 23 5*44 000/145/5
9 اواپراتور ارج 12 5*35 24 5*44 000/407/5
10 اواپراتور ارج جدید 31 24 49 000/250/5
11 اواپراتور فیلکو 9 5*28 5*16 43 000/672/4
12 اواپراتور فیلکو 11 5*28 5*17 5*49 000/145/5
13 اواپراتور فیلکو 13 28 23 50 000/145/5
14 اواپراتور جنرال استیل 9 30 5*15 45 000/672/4
15 اواپراتور فریز ایران 5*30 22 50 000/145/5
16 اواپراتور جنرال الکتریک 34 19 52 000/512/5
17 اواپراتور بوژان 37 5*25 5*51 000/720/6
18 یوبوژان تک درب 36 21 51 000/200/4
19 یوبوژان دودرب 43 26 52 000/725/4
20 یوتک درب فیلوری 31 20 48 000/517/3
21 یو دو درب فیلوری 39 29 5*48 000/200/4
22 اواپراتور جنرال بزرگ 33 5*28 52 000/565/5
23 تریزون فریزی پارس   45 143 000/142/6
24 تریزون 120cc با جوینت 75cm   34 44 000/627/1
25 تریزون 120cc با جوینت 30cm   34 44 000/522/1
26 تریزون 60cc   20 44 000/417/1
27 تریزون 60cc لوله بغل   22 44 000/522/1
28 تریزون 80cc   24 44 000/417/1
29 تریزون 90cc با جوینت 75cm   28 44 000/575/1
30 تریزون 90cc   28 44 000/470/1
31 تریزون 150cc   38 48 000/520/2
32 تریزون 180cc   45 54 000/887/2
33 تریزون  180cc تک لول   45 54 000/200/4
34 تریزون 200cc   45 73 000/570/3
35 تریزون 200cc تک لول   45 73 000/830/4
36 تریزون cc250   44 94 000/200/4
37 تریزون cc 250تک لول   44 94 000/460/5
38 تریزون ویترینی   44 100 000/725/4
39 تریزون ویترینی   44 110 000/040/5
40 تریزون ویترینی بلند   44 120 000/355/5
41 تریزون بلند ارجی   5*12 132 000/730/2
42 تریزون 5 فوت یو با ساکشن   30 50 000/780/3
43 تریزون بکو   39 90 000/200/4
44 تریزون 30*25   25 30 000/365/1
45 یوپارس       000/357/4
46 تریزون  70cc هیمالیا       000/575/1
47 تریزون ویترینی تک لول   44 100 000/512/5
48 تریزون ویترینی تک لول   44 110 000/300/6
49 تریزون ویترینی تک لول   54 100 000/615/6